Mørenot Collect, et notsystem fra Mørenot Aquaculture som samler opp og reduserer opphopning av sediment på oppdrettslokaliteter, dokumenterer en oppsamlingseffekt på ca. 60% gjennom fullskalatesting ved Lerøy Sjøtroll. Slammet blir omdannet til grønn energi – tilsvarende et årlig strømforbruk til 40 husstander. Dette viser hvordan omstilling til en sirkulær økonomi kan redusere miljøbelastningen.


Ambisjon om ny driftsstandard

Lerøy Seafood har siden august 2020 testet Mørenot Collect gjennom en hel generasjon med regnbueørret ved lokasjonen Blom i Osterfjorden. Stålanlegget med 14 bur, og 25 x 25 meter store oppdrettsnøter med en godkjent MTB (maksimal tillatt biomasse) på 3120 tonn, dokumenterer en solid oppsamlingseffekt estimert til ca. 60% av det partikulære utslippet, som blir til grønn energi og gjødsel i andre enden.

Oppsiden er så stor at oppdretteren nå ønsker å verifisere og tilpasse notkonseptet til dagens tradisjonelle drift og lokasjoner. I løpet av april skal den aller første oppsamlingsnoten, i størrelsen 160 meter i omkrets, fra Mørenot Aquaculture i sjø for Lerøy Seafood.

–  Vi ønsker teknisk og driftsmessig å tilpasse notkonseptet til våre tradisjonelle anlegg på 160 meter store merder. Forsøket viser betydelige miljøgevinster, sier Sven-Åge Hauge, prosjektleder Teknologiutvikling Havbruk i Lerøy Sjøtroll.

Ansvarlig for bærekraft i Mørenot, Marthe Amundsen Brodahl, forteller at oppsamlingsnoten er ett av bidragene selskapet har hatt fokus på de siste årene.  –  Vi forplikter oss til flere av FN sine bærekraftsmål, og vi jobber kontinuerlig med løsninger som kan bidra til at vi høster fra havets ressurser på en mer bærekraftig måte. Derfor er det ekstra gledelig når en aktør som Lerøy melder om en betydelig effekt av oppsamling, og om hvilke sirkulære muligheter dette konseptet gir, sier Brodahl.


Optimal løsning for fjordlokasjoner

Notkonseptet fra Mørenot Aquaculture viser seg som et godt alternativ for å minimere påvirkning på det lokale miljøet, spesielt i fjordene hvor vannutskiftingen i perioder er lav. Selv om norskekysten er kjennetegnet av mange og dype fjorder, og en nordgående havstrøm som bidrar til god vannutskifting, kan utfordringer knyttet til forringelse av bunnfaunaen forekomme. 

Miljøundersøkelse i nærområdet til anlegget (MOM B) viser at miljøtilstanden er god, og Lerøy ser derfor oppsamlingsnoten som en mulig løsning på å drive enda mer bærekraftig havbruk. Mindre utslipp og opprettholdelse av god fiskevelferd, danner grunnlaget for sunn og god matproduksjon i fjordene våre, parallelt som vi opprettholder trygge og gode arbeidsplasser i lokalsamfunnene.

 

Lokasjon Blom 2_Lerøy.jpg

Lerøy Seafood har siden august 2020 testet Mørenot Collect gjennom en hel generasjon med regnbueørret ved lokasjonen Blom i Osterfjorden. 

350 tonn avfall blir strøm til 40 husstander

Oppsamlingsnoten har i løpet av testperioden samlet 350 tonn slam (100% tørrstoff) som vil bli omdannet til fornybar energi og gjødsel ved bruk av Framo Lift-Up sin teknologi, og Ragn-Selles Havbruk sin logistikk løsning.

Notposen fungerer dermed som en effektiv slamoppsamler og gir store sirkulære muligheter.

–  Tørrstoffet som er samlet opp ved lokaliteten gir ca. 800.000 kW timer fornybar energi. Dette er tilsvarende et strømforbruk for 40 husstander i et helt år, avslutter Jarle Ragnhildstveit, produktutvikler i Framo Lift-Up.

  


For mer informasjon:

Mørenot
Marthe Amundsen Brodahl
Strategy and Business Development Manager
Mobil 452 39 596

 

Framo Lift-Up
Jarle Ragnhildstveit
Produktutvikler/ Product Developer
Mob 977 11 719

 

Mørenot Collect er et notsystem som samler opp og reduserer opphopning av sediment på oppdrettslokaliteter, og gjenbruker avfallet som biobrensel. Mørenot Collect er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Mørenot Aquaculture, Framo Lift-Up, Aquapro og Ragn-Selles Havbruk. Løsningen er testet ut i samarbeid med Lerøy Seafood. Systemet er utviklet til å passe sammen, og ivaretar de nye kravene i NS 9415 med hensyn til systemintegrasjon i norsk oppdrett.